مدیریت دوره های آموزشی معلمان

سمیرم

دوره آموزش مهارتهای درس تربیت بدنی

دوره آموزش مهارتهای درس تربیت بدنی

دوره آموزش مهارت های عمومی درس تربیت بدنی با همکاری کارشناسی تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش سمیرم با شرایط ذیل برگزار می گردد:

1- نام دوره : آموزش مهارت های عمومی درس تربیت بدنی
2- کد دوره : 99506221
3- ساعت دوره : 40 ساعت
4- نوع دوره :حضوری
5- ویژگی دوره :
6- فراگیران :الف: آموزگاران پایه اول تا سوم مدارس ابتدایی پسرانه

ب: آموزگاران مرد پایه اول تا سوم مدارس ابتدایی مختلط و چندپایه
7- تاریخ شروع دوره:1398/08/30

8- ساعت : 8 الی13
9- مکان برگزاری دوره :سالن ورزشی شهدای فرهنگی
۹۸/۰۸/۲۶ حضـوری