دوره آموزشی دوره امر به معروف و نهی از منکر با همکاری کانون بسیج فرهنگیان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سیرم با شرایط زیر برگزار می گردد:
1- نام دوره :دوره امر به معروف و نهی از منکر
2- کد دوره : 92503732
3- ساعت دوره : 6 ساعت
4- نوع دوره :حضوری
5- ویژگی دوره : تخصصی
6- فراگیران : اعضای کانون بسیج فرهنگیان
7- تاریخ برگزاری دوره : 1398/08/30
8- ساعت :   8 الی 13
9- مکان برگزاری دوره : دبیرستان نیرومند