دوره آموزشی  نیروهای حق التدریس و نهضت سوادآموزی  جذب شده در مهرماه 1398 با همکاری گروه های درسی وکارشناسی آموزش ابتدایی با شرایط زیر برگزار می گردد:

1- نام دوره  ها : الف - بررسی و تحلیل محتوای کتاب درسی  ب - مهارت های بدو خدمت معلمان

2- کد دوره ها : 1 - 91400469 2 -91402409  

3- ساعت دوره ها  : الف:32 ساعت ب: 54 ساعت

4- نوع دوره :حضوری

5- ویژگی دوره : تخصصی

6- فراگیران : نیروهای حق التدریس و نهضت سوادآموزی  جذب شده در مهرماه 1398

7- تاریخ شروع دوره ها :

الف:دوره شماره1: 1398/08/09

ب: دوره شماره2: 1398/08/10 

8- ساعت : 8 الی14

9- مکان برگزاری دوره : مرکز تحقیقات معلمان سمیرم